OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy,
że DOM ZAKONNY FRANCISZKANÓW
oraz PARAFIA MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYCH NA DUSZY I NA CIELE I  ŚW. ANNY
w WEJHEROWIE
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim z dnia 13 III 2018r.
Przetwarzanie danych wynika z przepisów prawa kanonicznego.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOM ZAKONNY FRANCISZKANÓW i PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. MATKI BOŻEJ UZDROWIENIA CHORYC NA DUSZY I NA CIELE I ŚW. ANNY w WEJHEROWIE,
 
2. Możliwość kontaktu z administratorem.
1) korespondencyjnie na adres: ul. Reformatów 19, 84 – 200 Wejherowo,
2) telefonicznie: pod numerem: 58 672-17-55,
3) drogą elektroniczną: e-mail: ofm.wejherowo@post.pl,
4) dom zakonny i parafia nie powołała Kościelnego Inspektora Ochrony Danych.
 
3. Cel przetwarzania.
Zgodnie z obowiązującym powszechnym i partykularnym prawem kanonicznym: np. prowadzenie ewidencji parafian, prowadzenie ksiąg metrykalnych i innych rejestrów (dokumentacji) związanych z udzieleniem sakramentów i sakramentaliów oraz związanych ze stanem kanonicznym, prowadzenie kartotek parafialnych, wydawanie wypisów z rejestrów parafialnych a także inne, jeżeli w danej sytuacji ma to miejsce np. informacje o przynależności do grupy kościelnej.
 
4. Kategorie danych osobowych.
imię i nazwisko, data urodzenia, wyznanie, adres zamieszkania, numer telefonu, wizerunek oraz inne np. związane z udzielanymi sakramentami lub zgodnie z procesową procedurą kanoniczną
 
5. Odbiorcy danych osobowych.
Inne instytucje kościelne zgodnie z prawem kanonicznym na terenie Unii Europejskiej oraz instytucje wskazane na Pani/Pana prośbę. Do odbioru wypisów z ksiąg metrykalnych upoważniona jest tylko zainteresowana osoba, której dane dotyczą za okazaniem dokumentu tożsamości lub pełnomocnictwa osoby, której dane dotyczą.
 
6. Planowany czas przechowywania danych osobowych:
Ustalony zgodnie z prawem kanonicznym.
 
7. Sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z Dekretem informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
1) żądania od administratora sprostowania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 12 Dekretu,
2) usunięcia danych niedotyczących udzielonych sakramentów bądź w innych sposób odnoszących się do kanonicznego statusu - w przypadkach określonych
w art. 14 Dekretu,
3) ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 15 Dekretu.
 
8. Źródło danych.
Jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Pani/Pana, administrator otrzymał je od Pani/Pana rodziców lub innych sprawujących opiekę prawną.
 
9. Wizerunek.
1) Administrator ma prawo umieszczać na stronie internetowej i w periodykach kościelnych fotografie, które związane są z relacją wydarzeń religijnych o charakterze publicznym oraz fotografie osób, które sprawują funkcje publiczne,
2) Wizerunki nie wynikające z misji (działalności statutowej) Kościoła mogą być publikowane za zgodą zainteresowanych osób, a w przypadku osób małoletnich, za zgodą ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 
10. Monitoring:
Obiekt oraz teren kościoła, sanktuarium i parafii jest monitorowany oraz oznaczony odpowiednimi informacjami. Wejście na ten teren wiąże się z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunku) w rozumieniu przepisów KIOD do celów związanych z funkcjonowaniem monitoringu
 
Informujemy, ze zgodnie z art. 41 Dekretu, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych nie jest zgodne z przepisami Dekretu, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Kurii Prowincjalnej Franciszkanów, ul. Garbary 22, 61-867 Poznań lub Kościelnego Inspektora Ochrony Danych w Archidiecezji Gdańskiej, ul. Bpa. E. Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk, a w kolejnej instancji do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych. Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, kiod@episkopat.pl, www.kiod.epoiskopat.pl